Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Femke Reynaert. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.greenfoxontherun.com. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Femke Reynaert behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Femke Reynaert erkend. Femke Reynaert garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Femke Reynaert bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om een of andere reden abnormale vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Aan de leveringsplicht van Femke Reynaert zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Femke Reynaert geleverde koopwaar aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Verzending
Bestellingen worden over het algemeen binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Leveringen gebeuren op weekdagen (uitgezonderd op feestdagen) en tussen 8u en 17u. Om het pakket af te leveren is een handtekening nodig. Is de eerste aflevering niet gelukt? Dan komt de chauffeur de dag nadien opnieuw bij u langs. Daarna wordt het pakket opnieuw naar ons verzonden en nemen we contact met u op voor verdere instructies.

4. Verzendkosten
Zendingen binnen de Benelux zijn gratis vanaf 100 € / onder de 100 € kosten die 6,70 €. De transportkosten buiten de Benelux verschillen per land. Apart geplaatste bestellingen kunnen niet samenvoegd worden. Voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5. Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief BTW.

6. Betaling
Betalingen worden aanvaard via Bancontact. Een betaling via bankoverschrijving duurt langer. Een bestelling wordt pas verzonden als het juiste bedrag op onze rekening is overgemaakt.

7. Zichttermijn / herroepingsrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde koopwaar zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde koopwaar niet aan Femke Reynaert heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Femke Reynaert. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde koopwaar tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de koopwaar dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend (gesloten verzegeling). Indien de koopwaar bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Femke Reynaert er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald, inclusief eventueel reeds betaalde verzendkosten. Het terugzenden van de geleverde koopwaar komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde koopwaar en zal in geen geval betrekking hebben op geleverde diensten.

8. Garantie
Femke Reynaert staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De afnemer is verplicht de geleverde koopwaar bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde koopwaar verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Femke Reynaert) deze gebreken schriftelijk te melden aan Femke Reynaert. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Femke Reynaert schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de koopwaar dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de afnemer door Femke Reynaert gegrond worden bevonden, zal Femke Reynaert naar haar keuze of de geleverde koopwaar kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Femke Reynaert steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende koopwaar. Iedere aansprakelijkheid van Femke Reynaert voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Femke Reynaert niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Femke Reynaert in gebreke is; B) de afnemer de geleverde koopwaar zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde koopwaar aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Femke Reynaert en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9. Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Femke Reynaert zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen. Mondelinge toezeggingen verbinden Femke Reynaert slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Femke Reynaert gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Femke Reynaert kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


10. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Femke Reynaert en een klant komt tot stand nadat een bestelling door is aanvaard. Femke Reynaert behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

11. Overmacht
Femke Reynaert is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Femke Reynaert alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Femke Reynaert behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Femke Reynaert gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Femke Reynaert bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door Femke Reynaert aan de afnemer verkochte en geleverde koopwaar blijft bij Femke Reynaert zolang de afnemer de vorderingen van Femke Reynaert uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Femke Reynaert wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. De door Femke Reynaert geleverde koopwaar welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende koopwaar te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Femke Reynaert of een door Femke Reynaert aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Femke Reynaert haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die koopwaar aldaar mee te nemen. 0485 734 906 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde koopwaar dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Femke Reynaert zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Intellectuele eigendom
De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen in het boek zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van het boek mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Femke Reynaert. Dit boek kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Femke Reynaert geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om haar intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Femke Reynaert en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, geeft Femke Reynaert het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.